XS Max 4D 17-10-2020

G.1 6240
G.2 4191 7957
G.3 8814 2620 9920
KK 1 *240
KK 2 **40
Ký hiệu bộ số
A 6240 D 2620
B 8814 E 4191
C 7957 G 9920

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86