Thông kê tần suất

  1. Miền:
  1. Lần quay:
  1. Tra cứu:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.
Thống kê tần suất trong 12 lần quay (theo Miền)
  1. 00
  2. 100% (158 lượt)
  1. 01
  2. 16.46% (26 lượt)
  1. 02
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 03
  2. 3.8% (6 lượt)
  1. 04
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 05
  2. 6.33% (10 lượt)
  1. 06
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 07
  2. 18.99% (30 lượt)
  1. 08
  2. 12.03% (19 lượt)
  1. 09
  2. 17.72% (28 lượt)
  1. 10
  2. 15.19% (24 lượt)
  1. 11
  2. 10.76% (17 lượt)
  1. 12
  2. 13.29% (21 lượt)
  1. 13
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 14
  2. 4.43% (7 lượt)
  1. 15
  2. 6.33% (10 lượt)
  1. 16
  2. 17.09% (27 lượt)
  1. 17
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 18
  2. 8.23% (13 lượt)
  1. 19
  2. 6.96% (11 lượt)
  1. 20
  2. 5.06% (8 lượt)
  1. 21
  2. 12.03% (19 lượt)
  1. 22
  2. 14.56% (23 lượt)
  1. 23
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 24
  2. 8.23% (13 lượt)
  1. 25
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 26
  2. 14.56% (23 lượt)
  1. 27
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 28
  2. 12.03% (19 lượt)
  1. 29
  2. 9.49% (15 lượt)
  1. 30
  2. 9.49% (15 lượt)
  1. 31
  2. 15.82% (25 lượt)
  1. 32
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 33
  2. 9.49% (15 lượt)
  1. 34
  2. 20.89% (33 lượt)
  1. 35
  2. 12.03% (19 lượt)
  1. 36
  2. 14.56% (23 lượt)
  1. 37
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 38
  2. 4.43% (7 lượt)
  1. 39
  2. 5.06% (8 lượt)
  1. 40
  2. 6.33% (10 lượt)
  1. 41
  2. 8.23% (13 lượt)
  1. 42
  2. 10.76% (17 lượt)
  1. 43
  2. 3.8% (6 lượt)
  1. 44
  2. 6.96% (11 lượt)
  1. 45
  2. 3.16% (5 lượt)
  1. 46
  2. 4.43% (7 lượt)
  1. 47
  2. 11.39% (18 lượt)
  1. 48
  2. 15.19% (24 lượt)
  1. 49
  2. 6.33% (10 lượt)
  1. 50
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 51
  2. 11.39% (18 lượt)
  1. 52
  2. 9.49% (15 lượt)
  1. 53
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 54
  2. 6.96% (11 lượt)
  1. 55
  2. 15.19% (24 lượt)
  1. 56
  2. 16.46% (26 lượt)
  1. 57
  2. 8.23% (13 lượt)
  1. 58
  2. 8.23% (13 lượt)
  1. 59
  2. 22.15% (35 lượt)
  1. 60
  2. 6.96% (11 lượt)
  1. 61
  2. 13.29% (21 lượt)
  1. 62
  2. 6.33% (10 lượt)
  1. 63
  2. 6.33% (10 lượt)
  1. 64
  2. 10.76% (17 lượt)
  1. 65
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 66
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 67
  2. 12.03% (19 lượt)
  1. 68
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 69
  2. 6.96% (11 lượt)
  1. 70
  2. 12.03% (19 lượt)
  1. 71
  2. 5.06% (8 lượt)
  1. 72
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 73
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 74
  2. 6.33% (10 lượt)
  1. 75
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 76
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 77
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 78
  2. 3.8% (6 lượt)
  1. 79
  2. 12.66% (20 lượt)
  1. 80
  2. 14.56% (23 lượt)
  1. 81
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 82
  2. 6.33% (10 lượt)
  1. 83
  2. 10.76% (17 lượt)
  1. 84
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 85
  2. 8.23% (13 lượt)
  1. 86
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 87
  2. 10.76% (17 lượt)
  1. 88
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 89
  2. 5.7% (9 lượt)
  1. 90
  2. 7.59% (12 lượt)
  1. 91
  2. 15.82% (25 lượt)
  1. 92
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 93
  2. 11.39% (18 lượt)
  1. 94
  2. 5.7% (9 lượt)
  1. 95
  2. 8.23% (13 lượt)
  1. 96
  2. 8.86% (14 lượt)
  1. 97
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 98
  2. 10.13% (16 lượt)
  1. 99
  2. 8.23% (13 lượt)
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 07-05-2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp :

 • 00 ( 97 ngày) ( 357 lần)
 • 66 ( 76 ngày) ( 94 lần)
 • 63 ( 56 ngày) ( 75 lần)
 • 10 ( 47 ngày) ( 66 lần)
 • 92 ( 47 ngày) ( 65 lần)
 • 44 ( 48 ngày) ( 58 lần)
 • 31 ( 48 ngày) ( 57 lần)
 • 35 ( 57 ngày) ( 57 lần)
 • 47 ( 38 ngày) ( 57 lần)
 • 36 ( 47 ngày) ( 57 lần)
 • 56 ( 57 ngày) ( 57 lần)
 • 29 ( 38 ngày) ( 56 lần)
 • 43 ( 40 ngày) ( 50 lần)
 • 72 ( 48 ngày) ( 48 lần)
 • 89 ( 39 ngày) ( 48 lần)
 • 67 ( 47 ngày) ( 47 lần)
 • 79 ( 38 ngày) ( 47 lần)
 • 84 ( 38 ngày) ( 47 lần)
 • 13 ( 37 ngày) ( 47 lần)
 • 88 ( 46 ngày) ( 46 lần)
 • 78 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 30 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 08 ( 38 ngày) ( 38 lần)
 • 53 ( 38 ngày) ( 38 lần)
 • 54 ( 38 ngày) ( 38 lần)
 • 14 ( 38 ngày) ( 38 lần)
 • 40 ( 38 ngày) ( 38 lần)
 • 69 ( 38 ngày) ( 38 lần)
 • 20 ( 28 ngày) ( 37 lần)
 • 87 ( 27 ngày) ( 36 lần)
 • 55 ( 20 ngày) ( 30 lần)
 • 75 ( 30 ngày) ( 30 lần)
 • 39 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 91 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 38 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 90 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 61 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 49 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 18 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 09 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 33 ( 29 ngày) ( 29 lần)
 • 95 ( 28 ngày) ( 28 lần)
 • 57 ( 28 ngày) ( 28 lần)
 • 51 ( 28 ngày) ( 28 lần)
 • 41 ( 28 ngày) ( 28 lần)
 • 34 ( 28 ngày) ( 28 lần)
 • 59 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 22 ( 20 ngày) ( 20 lần)
 • 01 ( 20 ngày) ( 20 lần)
 • 58 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 71 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 02 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 17 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 80 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 24 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 99 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 11 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 81 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 12 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 26 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 25 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 52 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 50 ( 19 ngày) ( 19 lần)
 • 04 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 86 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 60 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 21 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 98 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 77 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 46 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 28 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 76 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 83 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 23 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 05 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 19 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 70 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 07 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 15 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 94 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 85 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 06 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 03 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 97 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 68 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 48 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 27 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 32 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 42 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 82 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 62 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 16 ( 9 ngày) ( 9 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 00 ( 461 lần)
  Giảm 357
 • 66 ( 102 lần)
  Giảm 40
 • 10 ( 90 lần)
  Giảm 79
 • 29 ( 80 lần)
  Giảm 6
 • 63 ( 75 lần)
  Giảm 39
 • 43 ( 74 lần)
  Giảm 30
 • 35 ( 73 lần)
  Giảm 50
 • 72 ( 72 lần)
  Giảm 60
 • 44 ( 66 lần)
  Giảm 64
 • 47 ( 65 lần)
  Giảm 28
 • 31 ( 65 lần)
  Giảm 15
 • 36 ( 65 lần)
  Giảm 54
 • 92 ( 65 lần)
  Giảm 59
 • 89 ( 64 lần)
  Giảm 39
 • 78 ( 63 lần)
  Giảm 48
 • 13 ( 63 lần)
  Giảm 55
 • 50 ( 59 lần)
  Giảm 47
 • 56 ( 57 lần)
  Giảm 43
 • 84 ( 55 lần)
  Giảm 24
 • 79 ( 55 lần)
  Giảm 20
 • 08 ( 54 lần)
  Giảm 35
 • 88 ( 54 lần)
  Giảm 45
 • 39 ( 53 lần)
  Giảm 11
 • 87 ( 52 lần)
  Giảm 15
 • 80 ( 51 lần)
  Giảm 34
 • 67 ( 47 lần)
  Giảm 40
 • 14 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 46 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 46 lần)
  Giảm 45
 • 49 ( 45 lần)
  Giảm 28
 • 20 ( 45 lần)
  Giảm 42
 • 11 ( 43 lần)
  Giảm 31
 • 02 ( 43 lần)
  Giảm 22
 • 81 ( 43 lần)
  Giảm 40
 • 23 ( 42 lần)
  Giảm 18
 • 30 ( 39 lần)
  Giảm 28
 • 40 ( 38 lần)
  Giảm 84
 • 55 ( 38 lần)
  Giảm 20
 • 69 ( 38 lần)
  Giảm 47
 • 61 ( 37 lần)
  Giảm 59
 • 18 ( 37 lần)
  Giảm 32
 • 09 ( 37 lần)
  Giảm 27
 • 38 ( 37 lần)
  Giảm 38
 • 91 ( 37 lần)
  Giảm 48
 • 33 ( 37 lần)
  Giảm 54
 • 57 ( 36 lần)
  Giảm 54
 • 34 ( 36 lần)
  Giảm 40
 • 95 ( 36 lần)
  Giảm 17
 • 59 ( 35 lần)
  Giảm 24
 • 26 ( 35 lần)
  Giảm 20
 • 70 ( 34 lần)
  Giảm 29
 • 85 ( 33 lần)
  Giảm 61
 • 75 ( 30 lần)
  Giảm 39
 • 90 ( 29 lần)
  Giảm 32
 • 22 ( 28 lần)
  Giảm 33
 • 51 ( 28 lần)
  Giảm 29
 • 41 ( 28 lần)
  Giảm 46
 • 24 ( 27 lần)
  Giảm 21
 • 99 ( 27 lần)
  Giảm 71
 • 58 ( 27 lần)
  Giảm 40
 • 12 ( 27 lần)
  Giảm 17
 • 77 ( 26 lần)
  Giảm 17
 • 98 ( 26 lần)
  Giảm 63
 • 04 ( 26 lần)
  Giảm 53
 • 83 ( 26 lần)
  Giảm 17
 • 21 ( 26 lần)
  Giảm 71
 • 68 ( 25 lần)
  Giảm 37
 • 16 ( 25 lần)
  Giảm 60
 • 42 ( 25 lần)
  Giảm 15
 • 62 ( 25 lần)
  Giảm 40
 • 97 ( 25 lần)
  Giảm 33
 • 96 ( 24 lần)
  Giảm 51
 • 01 ( 20 lần)
  Giảm 31
 • 52 ( 19 lần)
  Giảm 64
 • 17 ( 19 lần)
  Giảm 44
 • 71 ( 19 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 19 lần)
  Giảm 50
 • 15 ( 18 lần)
  Giảm 51
 • 46 ( 18 lần)
  Giảm 12
 • 05 ( 18 lần)
  Giảm 29
 • 86 ( 18 lần)
  Giảm 67
 • 07 ( 18 lần)
  Giảm 15
 • 60 ( 18 lần)
  Giảm 15
 • 76 ( 18 lần)
  Giảm 15
 • 03 ( 17 lần)
  Giảm 41
 • 94 ( 17 lần)
  Giảm 18
 • 32 ( 17 lần)
  Giảm 80
 • 48 ( 17 lần)
  Giảm 17
 • 27 ( 17 lần)
  Giảm 37
 • 37 ( 16 lần)
  Giảm 49
 • 19 ( 10 lần)
  Giảm 6
 • 28 ( 10 lần)
  Giảm 66
 • 82 ( 9 lần)
  Giảm 21
 • 06 ( 9 lần)
  Giảm 20
 • 73 ( 8 lần)
  Giảm 53
 • 45 ( 8 lần)
  Giảm 43
 • 93 ( 8 lần)
  Giảm 26

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 00 ( 962 lần)
  Giảm 679
 • 10 ( 178 lần)
  Giảm 50
 • 66 ( 151 lần)
  Giảm 62
 • 36 ( 146 lần)
  Giảm 95
 • 72 ( 141 lần)
  Giảm 53
 • 35 ( 132 lần)
  Giảm 58
 • 40 ( 131 lần)
  Giảm 46
 • 44 ( 130 lần)
  Giảm 58
 • 69 ( 130 lần)
  Giảm 51
 • 99 ( 125 lần)
  Giảm 64
 • 21 ( 124 lần)
  Giảm 80
 • 32 ( 124 lần)
  Giảm 46
 • 92 ( 124 lần)
  Giảm 54
 • 29 ( 122 lần)
  Giảm 94
 • 89 ( 121 lần)
  Giảm 62
 • 79 ( 120 lần)
  Giảm 69
 • 78 ( 120 lần)
  Giảm 49
 • 13 ( 118 lần)
  Giảm 94
 • 88 ( 117 lần)
  Giảm 60
 • 50 ( 115 lần)
  Giảm 60
 • 63 ( 114 lần)
  Giảm 85
 • 43 ( 113 lần)
  Giảm 46
 • 47 ( 111 lần)
  Giảm 63
 • 56 ( 109 lần)
  Giảm 82
 • 08 ( 107 lần)
  Giảm 89
 • 91 ( 103 lần)
  Giảm 33
 • 80 ( 103 lần)
  Giảm 48
 • 41 ( 101 lần)
  Giảm 90
 • 33 ( 100 lần)
  Giảm 128
 • 31 ( 98 lần)
  Giảm 88
 • 61 ( 96 lần)
  Giảm 52
 • 67 ( 96 lần)
  Giảm 71
 • 20 ( 96 lần)
  Giảm 70
 • 16 ( 94 lần)
  Giảm 119
 • 85 ( 94 lần)
  Giảm 64
 • 38 ( 93 lần)
  Giảm 68
 • 02 ( 92 lần)
  Giảm 107
 • 81 ( 92 lần)
  Giảm 66
 • 53 ( 91 lần)
  Giảm 69
 • 57 ( 90 lần)
  Giảm 23
 • 98 ( 89 lần)
  Giảm 82
 • 04 ( 88 lần)
  Giảm 154
 • 01 ( 87 lần)
  Giảm 74
 • 86 ( 85 lần)
  Giảm 67
 • 87 ( 85 lần)
  Giảm 63
 • 28 ( 85 lần)
  Giảm 43
 • 96 ( 84 lần)
  Giảm 49
 • 05 ( 83 lần)
  Giảm 54
 • 52 ( 83 lần)
  Giảm 35
 • 26 ( 82 lần)
  Giảm 115
 • 49 ( 82 lần)
  Giảm 63
 • 39 ( 82 lần)
  Giảm 84
 • 09 ( 82 lần)
  Giảm 113
 • 17 ( 81 lần)
  Giảm 62
 • 73 ( 79 lần)
  Giảm 76
 • 22 ( 79 lần)
  Giảm 82
 • 84 ( 79 lần)
  Giảm 105
 • 45 ( 78 lần)
  Giảm 61
 • 25 ( 78 lần)
  Giảm 66
 • 34 ( 76 lần)
  Giảm 35
 • 58 ( 76 lần)
  Giảm 91
 • 03 ( 76 lần)
  Giảm 64
 • 51 ( 75 lần)
  Giảm 111
 • 11 ( 74 lần)
  Giảm 111
 • 62 ( 74 lần)
  Giảm 57
 • 54 ( 73 lần)
  Giảm 65
 • 27 ( 72 lần)
  Giảm 46
 • 68 ( 71 lần)
  Giảm 69
 • 90 ( 70 lần)
  Giảm 97
 • 15 ( 69 lần)
  Giảm 80
 • 18 ( 69 lần)
  Giảm 86
 • 75 ( 69 lần)
  Giảm 96
 • 23 ( 69 lần)
  Giảm 99
 • 30 ( 67 lần)
  Giảm 91
 • 55 ( 67 lần)
  Giảm 26
 • 97 ( 67 lần)
  Giảm 70
 • 82 ( 66 lần)
  Giảm 107
 • 37 ( 65 lần)
  Giảm 67
 • 70 ( 63 lần)
  Giảm 28
 • 59 ( 59 lần)
  Giảm 59
 • 06 ( 56 lần)
  Giảm 72
 • 12 ( 53 lần)
  Giảm 106
 • 95 ( 53 lần)
  Giảm 105
 • 65 ( 51 lần)
  Giảm 55
 • 76 ( 51 lần)
  Giảm 68
 • 24 ( 48 lần)
  Giảm 74
 • 64 ( 47 lần)
  Giảm 83
 • 14 ( 46 lần)
  Giảm 160
 • 77 ( 43 lần)
  Giảm 65
 • 19 ( 43 lần)
  Giảm 103
 • 48 ( 43 lần)
  Giảm 57
 • 83 ( 43 lần)
  Giảm 95
 • 60 ( 42 lần)
  Giảm 89
 • 07 ( 42 lần)
  Giảm 126
 • 42 ( 40 lần)
  Giảm 48
 • 71 ( 37 lần)
  Giảm 123
 • 94 ( 35 lần)
  Giảm 83
 • 93 ( 34 lần)
  Giảm 47
 • 46 ( 30 lần)
  Giảm 65
 • 74 ( 24 lần)
  Giảm 74
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 676 lần
  2. 110
  0
  1. 864 lần
  2. 115
  1. 378 lần
  2. 109
  1
  1. 346 lần
  2. 104
  1. 337 lần
  2. 147
  2
  1. 330 lần
  2. 185
  1. 447 lần
  2. 76
  3
  1. 396 lần
  2. 110
  1. 384 lần
  2. 79
  4
  1. 319 lần
  2. 36
  1. 401 lần
  2. 73
  5
  1. 273 lần
  2. 200
  1. 367 lần
  2. 78
  6
  1. 371 lần
  2. 99
  1. 325 lần
  2. 92
  7
  1. 321 lần
  2. 107
  1. 405 lần
  2. 102
  8
  1. 350 lần
  2. 175
  1. 294 lần
  2. 212
  9
  1. 294 lần
  2. 53