TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 20/10/2020

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 3 lượt 3 lượt 5 lượt 5 lượt
1 4 lượt 2 lượt 2 lượt
2 4 lượt 3 lượt 6 lượt 5 lượt
3 2 lượt 2 lượt 3 lượt
4 5 lượt 2 lượt 6 lượt
5 5 lượt 2 lượt
6 2 lượt 2 lượt
7 4 lượt 2 lượt 4 lượt
8 5 lượt 2 lượt 3 lượt 3 lượt
9 4 lượt 5 lượt 3 lượt 5 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1 1 lượt
2
3 1 lượt
4 1 lượt
5 0 lượt 1 lượt
6 1 lượt 1 lượt
7 1 lượt
8
9

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86